Doelen

  • In schooljaar 17-18 hebben wij een aantal speerpunten. Voor ieder speerpunt is een werkgroep opgericht die met regelmaat onderling overleggen en vervolgens met directie en het team over doelen die behaald moeten worden met daarbij horende acties gedurende het schooljaar. Op deze manier proberen wij de organisatie bottom-up vorm te geven in plaats van top-down, waardoor eigenaarschap bij een ieder ligt. Onze speerpunten zijn als volgt:
  • Jonge kind; vorig schooljaar hebben wij al een flinke slag geslagen in het spelend/ontdekkend leren. Hierdoor sluiten wij beter aan bij het natuurlijk leren van het jonge kind. Met behulp van een externe specialist gaan we onze werkwijze verder uitdiepen en vormgeven. Ook groep 3 zal betrokken worden waardoor groep 3 beter aansluit bij de kinderen die vanuit groep 2 overkomen.
  • Leren zichtbaar maken; dit schooljaar gaan we verder met leren zichtbaar maken. Eigenaarschap bij kinderen over hun ontwikkeling zorgt ervoor dat zij zelf sturing kunnen geven aan hun ontwikkeling en inzicht hebben in wat ze al heel goed kunnen en waarin ze zichzelf nog kunnen verbeteren. Met de begeleiding van een externe specialist gaan we ons verdiepen en uitbreiden op datgene wat we vorig jaar al bereikt hebben.
  • Sociaal emotionele ontwikkeling; als school zijn we trots op het prettige pedagogische klimaat dat we al hebben. Een prettig klimaat is de basis om tot leren te komen. We willen dit dan ook verstevigen en ons oriĆ«nteren op methodieken die ons daarbij kunnen ondersteunen.
  • Taal en rekenen; de Bavokring behaalt al een aantal jaar een prima resultaat op de eindtoets groep 8. Dit behalen we door gedegen onderwijs in alle groepen. Om dit te behouden en door te ontwikkelen vinden wij het van groot belang om dit altijd onder de aandacht te houden. Vasthouden wat goed gaat en door ontwikkelen wat beter kan en moet.
  • OriĆ«ntatie op een nieuwe methode voor natuuronderwijs
  • Met de komst van een nieuwe medewerker ouderbetrokkenheid gaan we de oudercontacten en ouderbetrokkenheid stimuleren, vooral op het gebied van de onderwijsinhoud (o.a. bij woordenschat en rekenspelletjes).
  • Verdiepen van de betrokkenheid van leerlingen en ouders bij de schoolprestaties van de kinderen.
    Naast bovenstaande speerpunten behouden we natuurlijk de succesvolle activiteiten die we al hebben zoals de kunst- theater- en muzieklessen, lekker fit en al het extra aanbod voor kinderen die zorg of uitdaging nodig hebben.