De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Wie zijn de leden van de M.R.?

Leerkrachten

Mevr. Suijkerbuijk (juf Michelle)
Mevr. Den Ouden (juf Ellen)
Mevr. Mayer (juf Roos)

Ouders

Dhr. Mulders
Mevr. Van der Linden
Mevr. Zaroual

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële inspraakorgaan van de school naar het bevoegd gezag (het schoolbestuur). De MR bestaat uit leden die uit en door het personeel worden gekozen en uit leden die uit en door ouders worden gekozen. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR heeft over bepaalde zaken beslissingsbevoegdheid en over andere zaken adviesbevoegdheid. Het bevoegd gezag (het schoolbestuur) heeft voorafgaande instemming of advies nodig van de MR in een aantal aangelegenheden. In het medezeggenschapsreglement van de school staat dit verder beschreven. De eindverantwoordelijkheid voor het beleid op de Bavokring ligt bij het bestuur van de RVKO. De schoolleiding vertegenwoordigt dit bestuur tijdens de MR Vergaderingen.

De visie en de missie van de MR

Als medezeggenschapsraad vertegenwoordigen wij ouders en leerkrachten bij het behartigen van algemene en specifieke belangen binnen de Bavokring.
De belangenbehartiging bestaat uit het meedenken in beleidsprocessen, als ook het controleren en monitoren van het voorgestelde beleid en evaluatie van het uitgevoerde beleid.
Het doel is adequaat en kwalitatief onderwijs creëren binnen een transparante organisatie en een inspirerende leer-, ontwikkel-, en werkomgeving in een prettige open sfeer.

Hierbij houden wij ons aan vijf kernvoorwaarden:
Kwaliteit – Bij alle schoolzaken waarover de MR adviseert of waarin zij meebeslist, is een goede kwaliteit van het onderwijs het centrale thema en wij willen dat dit gewaarborgd blijft.
Prettige sfeer – Naast een goede kwaliteit van onderwijs willen wij zorgdragen voor een prettige sfeer op school. Veranderingen in formatie of leermethoden mogen bijvoorbeeld niet leiden tot ongelijke verhoging van de werkdruk voor leerlingen of leerkrachten.
Aandacht– De school staat open voor leerlingen van allerlei achtergronden. Aandacht voor multiculturele en sociale aspecten op school, zoals godsdienstlessen, zijn dus van belang om bij te dragen aan begrip en respect voor elkaar en anderen.
Veiligheid – Als MR waken wij over de veiligheid om en rond de school evenals over de veiligheid tijdens alle activiteiten die door school worden georganiseerd. Belangrijke aspecten zijn hierbij de (juridische) aansprakelijkheid bij activiteiten en hoe de school hiermee
omgaat (verzekering). Een ander voorbeeld is de veiligheid van leerkrachten zoals vastgelegd in de ARBO wet.
Transparantie – Wij streven naar een transparante schoolorganisatie. Het moet voor met name ouders helder zijn wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is, wie het aanspreekpunt is bij bepaalde zaken en hoe bepaalde procedures of activiteiten geregeld zijn. De schoolgids en schoolkalender van de Bavokring, die aan het begin van elk schooljaar verstrekt worden, geven hierover informatie. Een transparante schoolorganisatie is een voorwaarde voor een goede en directe communicatie tussen directeur, leerkrachten, leerlingen, ouders en ons, de MR. Hierdoor kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd en spoedig worden opgelost door degene die daar verantwoordelijk voor is. Wederzijds begrip en openheid vergroten de betrokkenheid van ouders bij school.

Als MR streven wij ernaar om de Bavokring positief uit te dragen, zodat de leerlingen nu en in de toekomst met veel plezier en in een veilige, prettige sfeer onderwijs kunnen genieten.

Als uitgangspunten hanteren we dat:
We niet alleen beleidsvoorstellen van het bestuur/directie willen beoordelen, maar daarnaast ook indien nodig zelf met ideeën zullen komen, middels gevraagd en ongevraagd advies. We als vertegenwoordiger van leerkrachten en ouders invloed willen uitoefenen op het beleid dat op school en door het bestuur wordt gevoerd.
De vergaderingen openbaar zijn, tenzij onderwerpen door de voorzitter en secretaris als vertrouwelijk worden bestempeld. De notulen ter inzage hangen in de hal en op de website in te zien zijn. De agenda van de vergaderingen vooraf in de nieuwsbrief wordt vermeld.

Kernissues van de MR

Als MR spelen we een actieve rol in de besluitvorming. Dit betekent concreet dat we ieder jaar minimaal drie keer met de directie overleggen over algemene zaken en graag gebruik maken van de adviserende rol die de MR richting de directie heeft.
We worden vooraf door de directie op de hoogte gebracht van zaken die spelen zodat we de gelegenheid krijgen om onze mening te vormen over zaken die lokale consequenties hebben en zodat we via onze afvaardiging of afgevaardigde in de GMR standpunten kunnen innemen die meegewogen worden in de uiteindelijke besluitvorming.
Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies willen we invloed uitoefenen op het schoolbeleid. De MR ontwikkelt niet zelf beleid, maar kan door een(on)gevraagd advies wel met suggesties komen en aan de directie vragen op dit punt beleid te ontwikkelen. Op dat moment kan de MR haar controlerende taak weer uitvoeren.

Naast het beoordelen van de jaarlijks verplichte plannen wil de MR op de speerpunten initiatieven ondernemen.

Onderwerpen

De MR overlegt met de directie over schoolzaken zoals het vakantierooster, ouderparticipatie en dergelijke. Hieronder staan onderwerpen toegelicht, alsmede in welk onderwerp advies of inspraak geldt en door wie.

Thema’s en onderwerpen

Verplicht
Begroting
Jaarverslag
Zorgplan
Formatie/ personeelsplan
Vakantie en schooltijden
Schoolgids
Vierjarenplan
Jaarverslag bevoegd gezag
Beleidsplan

Vanuit het beleidsplan
Passend onderwijs
Taakbeleid/ functieomschrijving