De Medezeggenschapsraad (MR) heeft dit schooljaar het doel om zichtbaarder te zijn in de school en bereikbaar te zijn voor de ouders. We vinden het belangrijk dat iedereen weet wat de MR doet en willen u daarom kort vertellen wat de MR zoals doet.

Wat doet je MR?
De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële inspraakorgaan van de school naar het bevoegd gezag (het schoolbestuur). De MR bestaat uit leden die uit en door het personeel worden gekozen en uit leden die uit en door ouders worden gekozen. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR heeft over bepaalde zaken beslissingsbevoegdheid en over andere zaken adviesbevoegdheid. Het bevoegd gezag (het schoolbestuur) heeft voorafgaande instemming of advies nodig van de MR in een aantal aangelegenheden. In het medezeggenschapsreglement van de school staat dit verder beschreven. De eindverantwoordelijkheid voor het beleid op de Bavokring ligt bij het bestuur van de RVKO. De schoolleiding vertegenwoordigt dit bestuur tijdens de MR Vergaderingen.

Als medezeggenschapsraad vertegenwoordigen wij ouders en leerkrachten bij het behartigen van algemene en specifieke belangen binnen de Bavokring.
De belangenbehartiging bestaat uit het meedenken in beleidsprocessen, als ook het controleren en monitoren van het voorgestelde beleid en evaluatie van het uitgevoerde beleid. Het doel is adequaat en kwalitatief onderwijs creëren binnen een transparante organisatie en een inspirerende leer-, ontwikkel-, en werkomgeving in een prettige open sfeer.

Onderwerpen waarover de MR vergadert zijn onder andere het vakantierooster, ouderparticipatie, schoolgids, begroting, jaarverslag. In het jaarplan van de MR staat wanneer over welk onderwerp vergaderd wordt. Daarnaast is er altijd ruimte om onderwerpen te bespreken die worden ingebracht. Deze kunnen zowel vanuit de ouders, de leerkrachten, als de directie komen.

Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de ouders en vertegenwoordigers vanuit het team. Daarnaast is op aanvraag de directie aanwezig bij de vergadering.

Leerkrachten

  • Suijkerbuijk – juf Michelle
  • Den Ouden – juf Ellen
  • Burger – juf Sabrina

Ouders

  • Mulders – vader Hidde uit groep 5
  • Van der Linden – moeder Sam uit groep 7
  • Zaroual – moeder Kamilia (groep 6) en Nisrine (groep 7)


Hoe zijn wij te bereiken?

Wij zijn te bereiken via het volgende mailadres:

U kunt hier altijd terecht met vragen, opmerkingen of als u een keer een vergadering wilt bijwonen als toehoorder.

Weet ons dan vooral te vinden!