Doelen

Wat de Bavokring in het schooljaar 2018 – 2019 wil bereiken:

  • De Bavokring wil de komende jaren met de invoering van het programma De Vreedzame School werken aan een verdere verbetering van het pedagogisch klimaat en de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen. Wij werken daarbij in de richting van een doorgaande lijn, een grotere verantwoordelijkheid van de leerlingen voor het klimaat in de klas en school in het algemeen en voor het zelfstandig oplossen van conflicten in het bijzonder.
  • Het gehele team van de Bavokring verdiept zich in ‘Leren zichtbaar maken’ van John Hattie. Tijdens het vierde jaar van deze professionalisering wordt gewerkt aan het verfijnen van de groepsoverzichten en groepsplannen. Tevens gaan we verder met het ontwikkelen van dezelfde taal over leren, het geven van feedback en het zichtbaar maken van ons onderwijs in de school.
  • Daarnaast verdiepen we ons in de manier van rapporteren en maken we keuzes om dit passend te krijgen bij onze manier van werken.
  • Oriëntatie op een nieuwe methode voor taal/spelling
  • Implementatie van een nieuwe methode voor wereldoriëntatie “Blink” in groep 3 t/m 8 waar kinderen vanuit ontwerpend leren geprikkeld worden om natuur, geschiedenis en aardrijkskunde te ontdekken.
  • Verdiepen van het onderwijs aan het jonge kind. We voeren in groep 1-3 het werken met LOGO 3000 (Woordenschat) in.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met techniek en beeldende vorming. Met de start van dit schooljaar hebben we een vakdocent in huis die onze kinderen techniek- en kunstlessen gaat geven (1 uur per week). Op deze manier willen we kinderen nog meer talenten laten ontdekken, maar ook kennis laten maken met wat techniek te bieden heeft en hoe belangrijk dit is. Dit zodat ze later meer kansen hebben op de arbeidsmarkt en een positieve attitude ontwikkelen omtrent techniek.
  • Implementatie van ‘Kriebels in je buik’. Met deze methodiek leren we kinderen een gezonde houding aan omtrent de lichamelijke en seksuele ontwikkeling zodat ze hier in de toekomst verstandige keuzes in kunnen maken.
  • Invoeren Chromebooks groep 3 t/m 8 als ondersteunend middel voor oefenen van basisvaardigheden rekenen en taal. Inzetten bij het maken van werkstukken en spreekbeurten.