Doelen

Dit wil De Bavokring bereiken in schooljaar 2019-2020:

  • De Bavokring wil het komende jaar met de invoering van het programma De Vreedzame School werken aan een verdere verbetering van het pedagogisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het doel is het ontwikkelen van een doorgaande lijn in de school, een groter verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen voor het klimaat in de klas en school en voor het zelfstandig leren oplossen van conflicten in het bijzonder.
  • Het gehele team van de Bavokring verdiept zich in ‘Leren zichtbaar maken’ van John Hattie. Tijdens het vierde jaar van deze professionalisering wordt gewerkt aan het verfijnen van de groepsoverzichten en groepsplannen. Tevens gaan we verder met het ontwikkelen van dezelfde taal over leren, het formuleren van succescriteria, het geven van feedback en het zichtbaar maken van ons onderwijs in de school.
  • Dit jaar verdiepen we ons in de manier van rapporteren en maken we keuzes om dit passend te krijgen bij onze manier van werken.
  • Implementatie van een nieuwe methode voor wereldoriëntatie “Blink” in groep 3 t/m 8 waar kinderen vanuit ontwerpend leren geprikkeld worden om natuur, geschiedenis en aardrijkskunde te ontdekken. En tevens de implementatie van onze nieuwe methode voor taal en spelling, genaamd ‘Taal actief’, waarbij met leuke instructiefilmpjes en duidelijke verwerkingsopdrachten uitleg gegeven wordt.
  • Verdiepen van het onderwijs aan het jonge kind. We voeren in groep 1-3 het werken met LOGO 3000 (Woordenschat) in.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met wetenschap en techniek. Dit schooljaar hebben we een vakdocent in huis die onze kinderen techniek- en kunstlessen gaat geven (1 uur per week). Op deze manier willen we kinderen nog meer talenten laten ontdekken en hen kennis laten maken met wat techniek te bieden heeft en hoe belangrijk dit is. Dit zodat ze later meer kansen hebben op de arbeidsmarkt en een positieve attitude ontwikkelen omtrent techniek.
  • Implementatie van ‘Kriebels in je buik’. Met deze methodiek leren we kinderen een gezonde houding aan omtrent de lichamelijke en seksuele ontwikkeling zodat ze hier in de toekomst verstandige keuzes in kunnen maken.
  • Invoeren Chromebooks groep 3 t/m 8 als ondersteunend middel voor oefenen van basisvaardigheden rekenen en taal. Inzetten bij het maken van werkstukken en spreekbeurten.