Basisschool “de Bavokring” een multifunctionele school
Centraal doel van basisschool de Bavokring op het gebied van de Brede School is het verbeteren van ontwikkelingskansen van kinderen. Binnen de stad Rotterdam wordt aan de Brede School inhoud gegeven door het bijeenbrengen van een groot aantal activiteiten, die van belang zijn door het feit dat zij rechtstreeks van invloed zijn op de ontwikkelingskansen van kinderen of door het feit dat zij in de directe omgeving van de school uitgevoerd worden en zo de positie van de school versterken.
De school werkt structureel samen met andere instellingen zoals kinderopvang, welzijnswerk en/of sportverenigingen. Wij vinden dat de school toegankelijk is en goede voorzieningen voor kinderen en gezin biedt, met de school als middelpunt. Het ultieme doel hierbij is om de onderwijsprestaties van de kinderen te verbeteren c.q. vergroten opdat zij in de toekomst goede kansen zullen hebben op de arbeidsmarkt.

Waarom verlengde leertijd?
Basisschool de Bavokring is een school die al gedurende een lange periode een brede school is en structureel een continu rooster voert. Dit betekent dat zowel het personeel als de kinderen reeds geïntegreerd zijn in het concept, dat de invulling van activiteiten binnen de school verder strekken dan enkel de lesgebonden uren. De tussenschoolse opvang is gerealiseerd en voor buitenschoolse opvang werken we samen met wijkpartners. Daarnaast neemt de school deel aan het programma “lekker fit”.
De muzieklessen worden sinds jaar en dag verzorgd door een professionele SKVR vakleerkracht, die tevens onderdeel is van ons team. Ook voor de ouders van onze kinderen is er aandacht in de vorm van taalonderwijs en opvoedkundige ondersteuning in onze ouderkamer door onze medewerker ouderbetrokkenheid. Dankzij onze vakdocenten kunnen wij meer uren onderwijs bieden dan de wet ons voorschrijft. Deze extra lestijd besteden wij aan taal, rekenen en talentvorming.